Homosexualitet

I denna text gör jag en teologisk genomgång och pastoral reflektion över kyrkans möte med homosexualitet. Ämnet är omdiskuterat och min text utgår från ett pentekostalt församlingsperspektiv. Texten har delats ut vid pingst samtalsdagar där ämnet diskuterats.

Lewi Pethrus ledarskap

Lewi Pethrus var den svenska pingströrelsens förste och störste ledare. I denna studie tittar jag närmare på hans ledarskap och vad som var dess kännetecken. Texten är en C- uppsats.

Driv- och motståndskrafter i en församlings tillväxt- och utvecklingsprocess

Merparten av vårt lands församlingar ser en mycket begränsad tillväxt och medlemstillväxten har i många församlingar stannat av. Hur kommer det sig att församlingar i en väckelserörelse likt Pingströrelsen har stannat av i sin tillväxt och i stort haft samma medlemsantal i årtionden utan att växa vidare? I denna uppgift vill jag utifrån en tillväxtteori som heter livscykelmodellen försöka ge ett antal perspektiv på varför många församlingar stannat upp och hur en församlingsgemenskap kan komma vidare från status quo.