Med heliga upplyfta händer

Tryck på bilden för att ladda ner uppsats

Denna masteravhandling är en empirisk studie där jag tittar närmare på två svenska pingstförsamlingarnas söndagsgudstjänster utifrån dess trosformande miljö. Studien fokuserar särskilt på gudstjänstens olika handlingar utifrån vilken tro de uttrycker och formar i de personer som utför dem. Studien prövar särskilt gudstjänstens olika handlingar utifrån ett rituellt perspektiv.

Undersökningen visar att de undersökta församlingarnas gudstjänster har en lång rad rituella och trosformande handlingar, men att medvetenheten om dessa handlingars betydelse i trons formande behöver förstärkas. Studien visar också att den starka betoningen på de andliga gåvorna som uttrycks i församlingarnas trosdokument har en förvånansvärt svag plats i gudstjänstens ordning och struktur. I studien ger jag flera förslag på hur en församling kan medvetandegöra och aktivt arbeta med gudstjänstens innehåll utifrån ett trosformande perspektiv. Jag menar att när det uttalade och utlevda ordet förs samman och samspelar blir gudstjänsten den trosformande miljö som den är tänkt att vara.

Åsikter eller kommentarer om uppsatsen kan mailas till mig. Se kontaktuppgifter under Kontakt i menyn. Mer teologi finns under rubriken Teologi

Lewi Pethrus ledarskap

Lewi Pethrus var den svenska pingströrelsens förste och störste ledare. I denna studie tittar jag närmare på hans ledarskap och vad som var dess kännetecken. Texten är en C- uppsats.

Driv- och motståndskrafter i en församlings tillväxt- och utvecklingsprocess

Merparten av vårt lands församlingar ser en mycket begränsad tillväxt och medlemstillväxten har i många församlingar stannat av. Hur kommer det sig att församlingar i en väckelserörelse likt Pingströrelsen har stannat av i sin tillväxt och i stort haft samma medlemsantal i årtionden utan att växa vidare? I denna uppgift vill jag utifrån en tillväxtteori som heter livscykelmodellen försöka ge ett antal perspektiv på varför många församlingar stannat upp och hur en församlingsgemenskap kan komma vidare från status quo.