Driv- och motståndskrafter i en församlings tillväxt- och utvecklingsprocess

Merparten av vårt lands församlingar ser en mycket begränsad tillväxt och medlemstillväxten har i många församlingar stannat av. Hur kommer det sig att församlingar i en väckelserörelse likt Pingströrelsen har stannat av i sin tillväxt och i stort haft samma medlemsantal i årtionden utan att växa vidare? I denna uppgift vill jag utifrån en tillväxtteori som heter livscykelmodellenförsöka ge ett antal perspektiv på varför många församlingar stannat upp och hur en församlingsgemenskap kan komma vidare från status quo.