Spiritualitetsutveckling utifrån ett pentekostalt perspektiv

I den här texten fokuserar jag på församlingsspiritualitet och hur en karismatisk pingstförsamling kan bevara och utveckla sin spiritualitet i en tid av ökad kyrklig integrering. Texten är skriven utifrån mina masterstudier och har därför ett begränsat omfång och perspektiv.